March 2016

IMG_9221
งานงานฝ้าเพดาน 27/03/2559
IMG_9241
งานราวบันได 27/03/2559
IMG_9223
งานพื้นชั้น 8 27/03/2559
IMG_9238
งานปูกระเบื้องชั้น 5 27/03/2559
IMG_9237
งานหน้าต่างชั้น 27/03/2559
IMG_9225
ภาพถ่ายภายนอกอาคาร 27/03/2559
IMG_9226
ภาพถ่ายภายนอกอาคาร 27/03/2559
IMG_9228
ภาพถ่ายภายนอกอาคาร 27/03/2559
IMG_9043
งานผนังภายนอก 20/03/2559
IMG_9044
งานผนังภายนอก 20/03/2559
IMG_9045
งานปูกระเบื้องห้องน้ำ ชั้น5 20/03/2559
IMG_9047
งานปูกระเบื้องห้องน้ำ ชั้น5 20/03/2559
IMG_9048
งานติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้น4 20/03/2559
IMG_9049
งานติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้น4 20/03/2559
IMG_9051
งานติดตั้งโครงฝ้าเพดาน ชั้น2 20/03/2559
IMG_9052
งานติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้น2 20/03/2559
IMG_9042
งานฉาบชั้น 7
IMG_9040
งานฉาบ ชั้น 7
IMG_9041
งานฉาบ ชั้น 7
12729215_973705059331549_9093154571061996888_n
ภายถ่ายภายนอกอาคาร 6/03/2559
12801423_973705069331548_7695073857563303968_n
ภาพถ่ายภายนอกอาคาร 6/03/2559
IMG_8963
งานฝ้าเพดาน 15/03/2559
IMG_8964
งานฝ้าเพดาน 15/03/2559
IMG_8975
งานดาดฟ้า 15/03/2559
IMG_8977
งานดาดฟ้า 15/03/2559
IMG_8971
งานปูกระเบื้องห้องน้ำชั้น4 15/03/2559
IMG_8972
งานปูกระเบื้องห้องน้ำชั้น4 15/03/2559