May 2016

 

 

 

 

 

 

 

IMG_0491
ภาพถ่ายภายนอกอาคาร วันที่ 26/05/2559
IMG_0500
ภาพถ่ายภายนอกอาคาร วันที่ 26/05/2559
IMG_0503
ภาพถ่ายภายนอกอาคาร วันที่ 26/05/2559
IMG_0461
งานสระว่ายน้ำ วันที่ 26/05/2559
IMG_0504
งานระบบไฟฟ้า วันที่ 26/05/2559
IMG_0505
งานบันไดห้อง DUPLEX วันที่ 26/05/2559
IMG_0487
งานพื้นบันไดหนีไฟ วันที่ 26/05/2559
IMG_0488
งานปูกระเบื้องชั้น 7 วันที่ 26/05/2559
IMG_0257
ภาพถ่ายภายนอกอาคาร 9/05/2559
IMG_0261
ภาพถ่ายภายนอกอาคาร 9/05/2559
IMG_0265
งานระบบไฟฟ้า 9/05/2559
IMG_0266
งานทาสีรองพื้นภายในห้อง 9/05/2259
IMG_0268
งานติดตั้งเครื่องระบายอากาศ 9/05/2559
IMG_0269
งานฉาบ ชั้น7-8 9/05/2559
IMG_0270
งานกระเบื้องทางเดินส่วนกลาง 9/05/2559